บุคลากร

นายมูฮามะ มะสง
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th


นายวันชนะ พรหมทอง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : wanchana.p@yru.ac.th


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : winai.c@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)

นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22404)

อีเมล์ : zulkiflee.y@yru.ac.th


นายธรรมนาท คงมณี
(พนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22406)

อีเมล์ : thummanat.k@yru.ac.th


นายซุลกีฟลี นาแว
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22403)

อีเมล์ : sulkiflee.n@yru.ac.th


นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22407)

อีเมล์ : aslam.l@yru.ac.th