การจัดการความรู้ KM เรื่องการสร้างมาตรฐานปฏิบัติงานของบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559

01.แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้
02.คำสั่งที่ 3330-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ KM
03.แผนการบริการวิชาการ 2559
04.คำสั่ง 12-2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม KM (เพิ่มเติม)
05.คำสั่งที่ 8-2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
06.คำสั่งที่ 9-2559 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
07.คำสั่งที่ 11-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
08.รายงานสรุปการจัดการความรู้ 2559

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้(KM) ของสำนักวิทยบริการ ฯ
วัน 7 เม.ย. 59 อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุม ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มรย.
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย. มาพบปะเยี่ยมเยียมและให้กำลังใจ  ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นภารกิจหนึ่งตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ ตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ การประชุมในวันนี้ มีบุคลากรจากภายนอกและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Google Apps ประจำปีงบประมาณ 2557

1. ประกาศ แต่งตั้งทีมงาน KM 2557
2. คำสั่ง1335-2557 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าอบรม ฯ
3. คำสั่งเลขที่ 1795-2557 เรื่องการสัมมนาแบ่งปันเรียนรู้การติดตาม
4. คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ (1)
5. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (1)
7. คำสั่งที่ ๔๕๖๕-๒๕๕๖ (การจัดการความรู้)
8. แผนการจัดการความรู้ 2557
9. คู่มือการใช้งาน Google Apps
10. รายงานสรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11. รายงานสรุปการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Google Apps
12. รายงานสรุปการสัมมนาการแบ่งปัจเรียนรู้การติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
13. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557