กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ให้แก่อาจารย์ (16 มิ.ย. 65)

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 16 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google meet วิทยากรการโดย คุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ โดยเป็นการแนะนำเทคนิคการสร้างรายวิชา และบริหารจัดการรายวิชา เพื่อการเรียนการสอนแบบ Blended Learning โดยมีเนื้อหาในการอบรม ดังนี้ 1) การสร้างและการตั้งค่ารายวิชา 2) การทำสำเนาหรือคัดลอกรายวิชา 3)การรีเซ็ตรายวิชา (กรณีที่ใช้รายวิชาเดิม) 4) การสร้างเนื้อหาแบบวิดีโอ 5) การสร้างแบบฝึกหัด /การบ้าน 6)การสร้างคลังข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบ การดูคะแนน และ 7) การนำคะแนนออกมาใช้คำนวณเกรด โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน