ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2565

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 เวลา 10.00-12.00 น. (รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ทุนอบรมฟรี Google S Curve, การติดตามการพัฒนาระบบ ERP การจัดสรรงบและการายงานผลสว่นของ API ระบบงบประมาณ และระบบแผนและงบบันทึกคำของงบ, การเป็นวิทยากร TDGA, และหลักสูตรจัดอบรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นแก่ประชาชน (กสทช.) และวาระเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้างาน