ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 / 2565

28 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 10.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 / 2565 (การประชุมในรูปแบบออนไลน์) โดยมีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการกำหนดนโบาย ระบบกลไก และแผนสนับสนุนและพัฒนาเรียนรู้ระบบออนไลน์ และวาระเสนอเพื่อทราบกับผลการดำเนินงานอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาบทเรียนระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนระบบ YRU e-Learning ทั้ง 4 คณะ และการติดตามผลการดำเนินงานตามการจัดสรรงบประมาณ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน