สำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลา (ระดับต้น)

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ม.ค.65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลา กิจกรรมพัฒนาสื่อสำหรับพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ซึ่งจัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้กับการสอนในยุคปัจจุบัน และผลิตคลิปวิดีโอเพื่อพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. การจัดอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา