ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

12 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรับรอง (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เรื่อง การดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โครงการและกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ การจัดกิจกรรม/อบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (e-Learning) การดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นต้น