กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62-63

24 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62-63 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 10, 17 และ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,118 คน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
              1. จำนวนนักศึกษา รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 537 คน จำแนกตามคณะ ได้ดังนี้
                  1) คณะครุศาสตร์ จำนวน 182 คน 2) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 136 คน 3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 139 คน
              2. จำนวนนักศึกษา รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 581 คน จำแนกตามคณะ ได้ดังนี้
                  1) คณะครุศาสตร์ จำนวน 121 คน 2) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 217 คน 3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 192 คน และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 51 คน