กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัล

14 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัลให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.3 0 – 16.30 น. โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา