Workshop : การใช้ Google G Suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาเดือนกันยายน 2562

27 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ช่วงเดือนกันยายน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google G suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมีคุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และคุณศุภางค์ อุลมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้ Google G Suite สำหรับการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail / Google Drive / Googgle เอกสาร, ชีต, สไลด์, ปฏิทิน / Google Classroom เป็นต้น โดยมีนักศึกษาเข้าอบรมจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite กลุ่มนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ปีที่ 3 
2. วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite กลุ่มนักศึกษาสาขาภาษามลายู 
3. วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite กลุ่มนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ปีที่ 1 
4. วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite กลุ่มนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 
5. วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite กลุ่มนักศึกษาสาขาภาษาไทยและรัฐประศาสนศาสตร์