แนะนำการใช้ Google G Suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน กลุ่มที่ 2

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 ส.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google G suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน กลุ่มที่ 2 โดยมีคุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้ Google G Suite สำหรับการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail / Google Drive / Googgle เอกสาร, ชีต, สไลด์, ปฏิทิน / Google Classroom เป็นต้น