อาจารย์ มรย.บันทึกวิดีโอผลิตบทเรียน YRU MOOC

27 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำร่องการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยมีอาจารย์เข้าร่วมการผลิต บันทึกวิดีโอการสอนและการเรียนรู้ ดังนี้

1. อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน
2. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ คณะครุศาสตร์ วิชาความเป็นครู
3. อาจารย์รอมยี มอหิ และ อาจารย์ ดร.ฟาริด อาแว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาภาษาอาหรับเบื้องต้น
4. ผศ.ปวีณา เจะอารง คณะวิทยาการจัดการ วิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้เรียนรู้ได้ในปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC)