มรย. ประชุมคณะดำเนินงานพัฒนาบทเรียน MOOC

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 พค.62) ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) โดยมีเรื่องชี้แจงและข้อปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบเปิดผ่านระบบ YRU MOOC ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นด้วยระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ Open EdX ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 คณะ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้นำผลักดันให้เกิดการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบเปิดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งค่าเป้าหมายไว้ในปีแรก (ปีงบประมาณ2562) คือ คณะละ 1 เรื่อง 1 รายวิชา และวิชาทั่วไปอีก 1 รายวิชา เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้ทันยุคสมัยของเทคโนโลยี 4.0 สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในอนาคต