สวท. จัดกิจกรรม KM และ Risk Management

28 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 พค.62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดพิธีและผู้นำดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานอย่างรูปธรรม และดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการระดมสมองจากบุคลากรของสำนักวิทยาบริการฯ ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรที่จะเกิดขึ้น