ผอ.วิทยาลัยชุมชน 5 จว. ศึกษาดูงานระบบ YRU e-Learning การเรียนรู้แบบ Blended Learning

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 23 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี และอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ในยุคศตวรรษที่ 21 หรือ Thailand 4.0 รูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล ( Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ยังกล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สอนยุค 4.0 และพัฒนานักศึกษาทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย