อบรมการตัดต่อวิดีโอให้แก่ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ 2562

5 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

4 มี.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

อาจารย์ ดร.นโรงดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro จัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 โดยอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นสื่อวิชาการที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น วิดีโอ (Video) เป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากการผลิตวิดีโอ สามารถแทรกใส่ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น สามารถเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ โดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตวิดีโอ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อวิดีโอ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้มึครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 35 คน