มรย.จัดสอบวัดความรู้ของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 2/2561

26 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

23 มี.ค. 62 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดความรู้และทักษะของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 2/2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษารหัส 58-60 เข้ารับการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไปได้