ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

  ขณะนี้จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมครบตามเป้าหมายแล้ว หากท่านใดสนเข้าอบรม ในรุ่นต่อไป กรุณากรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/ebookite2 
ในการนี้ หากทางผู้จัดกำหนด วัน เวลาในการจัดรุ่นต่อไป จะแจ้งให้ท่านทราบตามเบอร์โทร และอีเมลที่ท่านแจ้งไว้

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญครูหรือบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 590 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาท) ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าร่วมอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน เบอร์โทรศัพท์ 073-299677 ต่อ 23200 สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/ebookite 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด