ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word"

27 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

 ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฟรี ในหัวข้อ  "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word" ในวันที่  19 กรกฎาคม  2561 และจัดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

       ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2561 จำนวน 30 ท่าน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์  ศรีหาพล เบอร์โทรศัพท์ 08-49631344 และ 073-299677 ต่อ 23200 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite (ข่าวการอบรม) และสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://gg.gg/aujwa
รายละเอียดการอบรม

          ...............................................................              
   วันที่ 19 ก.ค. เวลา 13.00 - 16.00 น. แนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดรูปแบบเอกสาร ณ ห้องปฏิบัติการ 25-304 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          ................................................................