ปฐมนิเทศการเรียนและสอบวัดความรู้และทักษาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นศ.60

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

27 ธ.ค. 60 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่นักศึกษารหัส 60 เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยแบ่งแยกกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มดังนี้ ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ