ให้นักศึกษารหัส 57-60 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบไอที

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนให้นักศึกษา รหัส 57-60 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีตารางการเรียนเสริม (ติว) ดังนี้
.......................................................
เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 59
27 มกราคม 2561
09.00 - 12.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
13.30 - 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ
.......................................................
เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 60
28 มกราคม 2561
09.00 - 12.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
13.30 - 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ
.......................................................
เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 57-58 
17 มีนาคม 2561
.......................................................
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25-507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200