นศ.รหัส 59-60 ปฐมนิเทศก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

15 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษารหัส 59 - 60 เข้าปฐมนิเทศก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
.......................................................
ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา รหัส 59
20 ธันวาคม 2560
9.00 - 12.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
13.30 - 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ
.......................................................
ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา รหัส 60
27 ธันวาคม 2560
9.00 - 12.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
13.30 - 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ
.......................................................
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา