อบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AUGMENTED REALITY : AR) ด้วย AURASMA

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 13 ก.ย. 60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-602 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Workshop : การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AUGMENTED REALITY : AR) ด้วย AURASMA ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการสอน หรือสื่อต่างๆให้เป้นรูปแบบสมัยใหม่และน่าสนใจ ทั้งนี้ นายธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแนะนำการผลิตสื่อในครั้งนี้