รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) ด้วย Aurasma

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Workshop : การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) ด้วย Aurasma (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบุคคลภายนอก) ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23202