ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานของเทศบาลนครยะลา

29 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

22-26 พ.ค. 60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานของเทศบาลนครยะลา

อาจารย์นันทนา รัตนะไชย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ คุณฟาติน สะนิ, คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และนายธนภัทร นาคิน บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ตามโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลนครยะลา โดยเป็นการเสริมความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับงานเอกสารสำนักงาน เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น