งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)

       ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)
             
             ให้นักศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้
             1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
             2. นักศึกษา รหัส 56 ที่สอบยังไม่ผ่านเกณฑ์
 
             ให้มาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 10.30 น. อาคาร 25 ตามวัน เวลา ที่กำหนด
             *ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาสอบ 30 นาที