งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ARIT 4.0)

28 มีนาคม 2560 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ARIT 4.0) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ARIT 4.0) เป็นการประชุมเพื่อปรึกษา หาแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

แกลเลอรี่