อบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV แก่ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

23 มี.ค. 60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV แก่ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
นายปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้การใช้งาน eDLTV และการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle แก่ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งทำความร่วมมือและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนำระบบ eDLTV ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้