งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/60

 

นักศึกษาสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอ

ประกาศผลสอบ ตามไฟล์แนบที่ประกาศนี้

      ผลสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 
     
ผลสอบวันที่ 04 มีนาคม 2560

      ผลสอบวันที่ 05 มีนาคม 2560

นักศึกษาที่สอบผ่านแล้วให้มารับเกียรติบัตรได้ที่อาคาร 25 ห้อง 25-507 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หมายเหตุ

        1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดให้มาสอบในวันที่
10 เมษายน 2560 ณ อาคาร 25 ชั้น 6 เวลา 09.00 - 10.30 น. ให้นักศึกษามาเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 30 นาที
รายชื่อนักศึกษาที่ขออนุญาตไม่เข้าสอบฯ
        2. นักศึกษา รหัส 56 ที่สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษามาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ อาคาร 25 ชั้น 6 เวลา 09.00 - 10.30 น. ให้นักศึกษามาเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 30 นาที  รายชื่อนักศึกษา 
        3. นักศึกษา รหัส 57-58 จะเปิดสอบอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2560