ขอเชิญติดตามชมวิดีโอต่างๆในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญติดตามชมวิดีโอต่างๆในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบโดยสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
      ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วยสื่อต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิดีโอมัลติมีเดีย งานวิจัย (Technical Report) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิชาการ (Journal Articles) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
      ท่านสามารถติดตามชมวิดีโอในระบบคลังปัญญาได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th