ปฏิทินวิชาการและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

9 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามุ่งสู่อัตลักษณ์บัณฑิตเก่งไอที และการเตรียมการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (ICT Exit - Exam) ในอนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้กำหนดสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56-58 โดยได้กำหนดปฏิทินวิชาการโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และแนวทางการดำเนินโครงการ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด