ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี

20 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


         ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษารหัส 58 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 โดยแบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ        เวลา 13.00-14.30 น.

รุ่นที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์                 เวลา 15.00-16.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์(ภายใน) 23200 เว็บไซต์ center.yru.ac.th/ite

หมายเหตุ กิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย