รับสมัครโรงเรียนเพื่อจัดทำความร่วมมือพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS) (บัดนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2560)

14 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

       ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เครือข่ายความร่วมมือ) เป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS) หรือการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง โดยใช้ซอร์ฟแวร์ Moodle มุ่งเน้นสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
      สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน และ 073-299636 ต่อ 23200 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

เป้าหมาย
    ทำความร่วมมือและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน (อบรมให้ความรู้ของผู้ดูแลระบบ 10 คน)

วิธีการดำเนินการ
    1. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ
    2. จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียน
    3. ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ด้วย Moodle โดยใช้เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    4. ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ด้วย Moodle เพื่อเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียน และฝึกอบรมการพัฒนาบทเรียนในระบบ (LMS) ด้วย Moodle เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาบทเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียน
    5. ติดตามและประเมินผล

การรับสมัครและสรรหา
รับสมัครโรงเรียนที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
    1. กรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV) 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือส่งมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th
    2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ gg.gg/edlregis60-1 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
    3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผ่านเว็บไซต์ aritc.yru.ac.th

เกณฑ์การพิจารณา
    การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
    1. ความพร้อมและความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน
    2. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    3. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต
    4. นโยบายของผู้บริหารโรงเรียน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด