ประกาศ !! ผลการเรียนรู้การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ปีการศึกษา 1/2564

27 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

       ประกาศผลการเรียนรู้การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้กำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) จำนวน 60 หน่วยชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ในปีการศึกษา 1/2564 สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยการคลิกลิงก์เว็บไซต์นี้ >> https://bit.ly/2XO5S7s
       สำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งรายชื่อให้กองพัฒนานักศึกษา และกองบริการการศึกษาเพื่อนำเข้าระบบเก็บเป็นชั่วโมงกิจกรรมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้ว ส่วนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) ดังไฟล์เอกสารแนบมานี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม คุณฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073299636 ต่อ 23203

  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด