ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เดือนกันยายน 2564

20 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรับรอง (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โครงการและกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาดูแลระบบการเรียนรู้ออนไลน์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นต้น