เปิดลงทะเบียน : การศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

24 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ++ เปิดลงทะเบียน : การศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.yru.ac.th

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเรียนรู้รายวิชาการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 2564

++ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ปฏิทินการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนฯ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)”
3. ประกาศแนวปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรของนักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนฯ ในระบบออนไลน์