ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : สวท.

11 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ได้มีการจัดประชุมบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระแจ้งเพือทราบจากหัวหน้างาน เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564, การเตรียมโครงการในปีงบประมาณ 2565 (งบยุทธศาสตร์), จัดทำแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด KPI ครั้งที่ 2/2564, โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต (งานยุทธศาสตร์), การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที), การพัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้งานระบบ YRU e-Learning / MOOC หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต, SAR มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  / สำนักวิทยบริการ ฯ ตั้งบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.6 และวาระอื่นๆ