รองอธิการ ฯ จัดประชุมเพือพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ และการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมออนไลน์การพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และผสมผสาน และการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564
โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง นโยบายและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ แนวทางการจัดการเรียนรู้ในอนาคตของมหาวิทยาลัยหลังสถานการณ์ COVID-19 (การพัฒนาเนื้อหา การพัฒนาผู้สอน บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน) และวาระพิจารณา เรื่อง ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และผสมผสานและการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) และแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) และวาระอื่นๆ