อบรมการสอนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ครั้งที่ 2)

10 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมการสอนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex วิทยากรการโดย คุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เวลา 09.30 – 12.00 น. หัวข้อการอบรม  ได้แก่
1. การวัดผลและการประเมินผล
2. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (multiplechoice)
3. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Aiken)
4. การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Assignment)
5. การอนุญาตสิทธิ์ให้ผู้เรียนเข้าเรียนในรายวิชา 
ทั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 67 คน