ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Smart Digital The Best of Group

22 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Smart Digital The Best of Group โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต

--------------------------------------------------------------------------------

กติกา / คุณสมบัติ

1.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
2.แบ่งกลุ่มตามหลักสูตร / สาขาวิชาที่สังกัด

ผลการตัดสิน

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา จากผลการสอบจำนวน 9 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 – 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทุนการศึกษา (เงินรางวัล)

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท
- รางวัลชมเชยอันดับ 1 เป็นเงิน 500 บาท
- รางวัลชมเชยอันดับ 2 เป็นเงิน 500 บาท

ติดต่อสอบถาม : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 2320