อบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต (งานยุทธศาสตร์) เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ. 64 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน