ประชุมออนไลน์คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564

21 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มกราคม 2564 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การแจ้งแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2563 แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี (อัตลักษณ์ไอที) รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563