สอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 4/2563

6 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนเรียน (Enrol me) ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและทำแบบฝึกหัด ก่อนการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ 
     2. ให้นักศึกษาสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ชื่อข้อสอบ "ข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

               ครั้งที่ 4/2563 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
               หมายเหตุ
                          1) นักศึกษาสามารถเข้าไปทำข้อสอบในช่วงเวลาใดก็ได้ตามวันที่กำหนดตลอด 24 ชั่วโมง 
                          2) เมื่อนักศึกษาคลิกทำข้อสอบแล้ว จะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 90 นาที เท่านั้น
                          3) ในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษามีโอกาสทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง
                          4) ​ผ่านระบบ YRU e-Training เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th/

     3. นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th นักศึกษาสามารถเลือกสอบครั้งใดก็ได้ และสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะนำคะแนนสอบครั้งสุดท้ายในการประกาศผลสอบ
     4. เกณฑ์คะแนนสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำร้อยละ 60

 

**เอกสารที่แนบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิกลิงก์เพื่ออ่านเพิ่มเติม prakas-reuxng-nw-ptibati-la-ptit-9de55db620.pdf