คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning

28 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning 


1. การตั้งค่าจัดการหน้าแรกของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับผู้ดูแลระบบ 
2. การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ YRU e-Learning
3. การเพิ่มรายวิชาด้วยตนเอง
4. การอนุญาตสิทธิ์ให้ผู้เรียนเข้าเรียนในรายวิชา (Enrol me)
5. การตั้งค่าและแก้ไขรายวิชา
6. สัญลักษณ์การปรับสภาพแวดล้อมในรายวิชา
7. การแก้ไขบทคัดย่อของรายวิชา (ส่วนหัวรายวิชา)
8. การเปลี่ยนชื่อหัวข้อของรายวิชา
9. การตั้งค่ากลุ่ม (Groups)
10. การเพิ่มเนื้อหาแบบแหล่งข้อมูล (File)
11. การเพิ่มเนื้อหาแบบวิดีโอจาก Youtube
12. การเพิ่มเนื้อหาแบบลิงก์เว็บไซต์ (Link)
13. การสร้าง Google Meet สอนแบบถ่ายทอดสด
14. การสร้างห้องสนทนา (Chat)
15. การสร้างกระดานเสวนาหรือการอภิปราย (Discussion)
16. การเพิ่มกิจกรรมการมอบหมายงาน (Assignment)
17. การตรวจข้อสอบแบบอัตนัย (Assignment)
18. การตรวจงานและการให้คะแนน (Assignment)
19. การสร้างประเภทของคลังข้อสอบ
20. การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (multiple choice)
21. การสร้างข้อสอบปรนัยแบบ (AIKEN)
22. การนำข้อสอบปรนัยแบบ AIKEN เข้าคลังข้อสอบ
23. การสร้างข้อสอบแบบจับคู่ (Matching)
24. การสร้างแบบทดสอบ (การดึงคำถามจากคลังข้อสอบ)
25. การวัดผลและประเมินผล
26. การสำรองข้อมูลรายวิชา
27. การสำรองข้อมูลรายวิชาจากระบบเก่า
28. การกู้คืนรายวิชา (การนำเข้ารายวิชาจากการสำรองข้อมูล

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด