ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) ครั้งที่ 2/2562

26 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

26 ส.ค. 62 ณ  ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) ครั้งที่ 2/2562 

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) ครั้งที่ 2/2562 กล่าวว่า นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา นั้น ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาบทเรียน MOOC และอธิบายว่า Massive Open Online Courses : MOOC หมายถึง หลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมช่วยกันพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ รองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย