เกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่งหน่วยงานอื่น ๆ

25 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ลิงค์ภายใน มรย.

สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย   :    http://www.e-lat.or.th/

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   :   http://www.thaicyberu.go.th/

LMS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   :    http://lms.psu.ac.th/

LMS มหาวิทยาลัยทักษิณ  : http://tsl56.tsu.ac.th/

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :  http://cmuonline.cmu.ac.th/

e-learning มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :  http://e-learning.tu.ac.th/

e-learning มหาวิทยาลัยนเรศวร  :   http://elearning.nu.ac.th/

e-learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม  :  http://elearning.spu.ac.th/