สำนักวิทยบริการ ฯ มรย. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ MOOC กับ ม.อ.

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 62 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายธนภัทร นาคิน รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณะ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนาระบบ PSU MOOC  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบ PSU MOOC และการดำเนินงานของระบบ Thai MOOC เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำกระบวนการสร้างรายวิชาและผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำไปใช้กับการเรียนรู้อนนไลน์แบบเปิดอีกด้วย