สวท. จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suit : Google Form

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สวท. จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suit : Google Form

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Workshop : การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suit : Google Form

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เป็นกิจจกรม Workshop : การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suit : Google Form โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรู้และทักษะการใช้ Google G Suit : Google Form ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และสามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย