สวท. อบรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติและมีทักษะวิชาชีพด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สวท. อบรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติและมีทักษะวิชาชีพด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Workshop : การใช้โปรแกรมพื้นฐานให้ชำนาญอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Office Excel

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เป็นกิจจกรม Workshop : การใช้โปรแกรมพื้นฐานให้ชำนาญอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Office Excel โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และสามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย