นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

12 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษา รหัส 58-60 (ที่ยังสอบไม่ผ่าน) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2561 นี้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ etraining.yru.ac.th ในรายวิชา "มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทเรียน)" ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบให้ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-506 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา